KOSZYK JEST
PUSTY
PRZEJDŹ DO
KOSZYKA

Regulamin

Regulamin sklepu

 

§1

Dane Sprzedawcy

 

1. Za Podmiot odpowiedzialny na stronie www.manipura.com.pl uznaje się firmę:

 

Manipura Twoje Centrum Masażu Tomasz Królikowski

81-306 Gdynia

ul.Nowogrodzka 15/11/11

NIP: 9570858316

REGON: 221584330

 

Nr konta bankowego: BGŻ BNP Paribas 68 2030 0045 1110 0000 0412 6910

 

2. Przedstawione powyżej dane dotyczą firmy Manipura Twoje Centrum Masażu Tomasz Królikowski

, która sprzedaje za pośrednictwem strony www.manipura.com.pl usługi świadczone później w swoim lokalu pod nazwą Manipura Twoje Centrum Masażu znajdującym się przy ulicy Nowogrodzkiej 15/1, 81-306 Gdynia, zwanej dalej w regulaminie "Manipura".

 

3. Osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupów za pośrednictwem strony wwwmanipura.com.pl, zwana jest dalej "Klientem"

 

4. Masaże i zabiegi lecznicze oferowane przez Manipura, zwane są dalej w regulaminie „Usługi”

 

5. Karta upoważniająca Klienta do skorzystania z usług Manipura, którą Klient otrzymuje na wskazany z zamówieniu e-mail, zwana jest dalej w regulaminie „Zaproszeniem”

 

6. Każdy użytkownik internetu, który odwiedza stronę internetową www.manipura.com.pl, zwany jest dalej "Odwiedzającym".

 

§2

Składanie zamówień

 

1. Zamówień Usług może dokonać osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za pośrednictwem strony internetowej www.manipura.com.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej lub telefonicznie.

2. Wszystkie ceny wskazywane przy Usługach znajdujących się na stronie www.manipura.com.pl są w wyrażone złotych polskich i są wiążące dla Manipura i dla Klienta w dacie składania i realizacji zamówienia.

 

3. Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania, Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz Usług i ilość zamówionych Usług).

4. Klient składa Manipura wiążącą ofertę nabycia Usług po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej www.manipura.com.pl, tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu www.manipura.com.pl”, poprzez kliknięcie na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Umowa sprzedaży Usług oferowanych za pośrednictwem www.manipura.com.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Manipura, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.

 

 

6. Klient sam określa w momencie zamówienia dla kogo ma zostać wystawione zaproszenie np. po wprowadzeniu imienia „Jan Kowalski”, takie imię i nazwisko będzie widniało na zaproszeniu. Niniejsze zaproszenie będzie mogła wykorzystać wyłącznie osoba o takich danych osobowych po przedstawieniu zaproszenia i dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

 

 

7. W wyjątkowych sytuacjach Manipura dopuszcza możliwość zmiany danych widniejących na Zaproszeniu. Wówczas, po przekazaniu Manipura oryginalnego zamówienia przez Klienta, Klientowi zostanie wydane nowe Zaproszenie w lokalu Manipura.

 

8. Po wypełnieniu i wysłaniu zamówienia na konkretne Usługi ze strony www.manipura.com.pl, należy odebrać e-mail z potwierdzeniem (ze skrzynki podanej w formularzu zamówienia) oraz sprawdzić poprawność danych adresowych oraz szczegóły zamówienia. O stwierdzonych nieprawidłowościach należy powiadomić Manipura niezwłocznie, nie później niż 24h przed wizytą w lokalu Manipura, gdzie Klient miałby realizować zamówione Usługi.

 

9. Każdy Klient otrzymuje 180 dniowy termin na wykorzystanie zamówionej Usługi. Końcowa data ważności zamówionej Usługi widnieje zawsze na zaproszeniu. Po dokonaniu płatności Pakiet będzie można wykorzystać wyłącznie do dnia, który widnieje w zamówieniu jako dzień ostatni.

 

§ 3

Sposoby płatności

 

1.Ustala się następujące sposoby płatności:

 

Gotówką - jeśli Klient odbiera Zaproszenie osobiście, minimum 24h przed zaplanowaną wizytą.

 

Przelewem - Zaproszenie zostanie wysłane dopiero wówczas, gdy zarejestrowany zostanie przelew na koncie bankowym Manipura (wskazanym w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu).

 

Kartą kredytową- Zaproszenie zostanie wysłane dopiero wówczas, gdy zarejestrowany zostanie przelew na koncie bankowym Manipura (wskazanym w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu).

 

§ 4

Rachunek

 

1. Po każdym opłaconym zamówieniu Manipura wystawia Klientowi rachunek (do odebrania w lokalu Manipura), bądź jeżeli podczas wypełniania formularza zamówienia zostały wprowadzone dane potrzebne do wystawienia rachunku, wystawiany i wysyłany jest automatycznie rachunek.

 

§ 5

Zwroty zamówień i reklamacje

 

1. Zgodnie z aktualnym prawem konsument może zrezygnować z Usług zakupionych w Manipura bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Zaproszenia na e-mail. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu z Manipura, telefonicznie pod nr tel. 505 402 606 lub mailem na adres – bok@manipura.com.pl.

.

 

2. Prawo odstąpienia przysługuje wówczas, gdy Zaproszenie nie zostało wcześniej wykorzystane na wymienione w nim Usługi w Manipura.

 

3. Zwracane Zaproszenie należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim rachunkiem i informacją o zwrocie (wzór oświadczenia do pobrania poniżej) na adres podmiotu obsługującego realizację zamówień (wskazane w §1 ust. 2 niniejszego regulaminu dane lokalu Manipura).

 

· WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – KLIKNIJ TUTAJ!

 

4. Manipura gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamawianej Usługi, która została przez Klienta uiszczona. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od momentu zwrócenia Zaproszenia oraz dowodu zakupu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania Zaproszenia nie podlega zwrotowi.

 

5. W przypadku wykonania Usługi w sposób niewłaściwy lub niezgodny z opisem, Klientowi przysługuje prawo reklamacji. W tym celu Klient powinien przesłać:

 

- krótką informację zawierającą datę wykonania Usługi, opis nieprawidłowość Usługi, swoje dane wraz z numerem konta do ewentulanego zwrotu poniesionych kosztów,

- dowód zakupu Usługi (rachunek),

- otrzymane Zaproszenie,

 

...na adres Serwisu (wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego regulaminu). Serwis gwarantuje możliwie najszybsze rozpatrzenie reklamacji (nie dłużej niż 14 dni od momentu otrzymania dokumentów) i w uzasadnionych przypadkach zwrócić Klientowi pełną wartość za jaką zostało nabyte Zaproszenie (w ciągu max. 14 dni).

 

· WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO – KLIKNIJ TUTAJ!

 

 

§ 6

Konto Klienta

 

1. Manipura za pośrednictwem strony www.manipura.com.pl nieodpłatnie udostępnia Klientom własny obszar serwisu do którego dostęp Klient otrzymuje po zarejestrowaniu się na stronie www.manipura.pl. Udostępniony jest w szczególności obszar edycji danych osobowych.

 

2. Klient składając zamówienie, oświadcza, że dane podane podczas rejestracji na stronie www.manipura.com.pl są zgodne ze stanem faktycznym.

 

§ 7

Polityka prywatności

 

1. Zgodnie z Polityką prywatności prowadzoną przez Manipura, żadne dane Klientów nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

2. Manipura zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz do zabezpieczenia danych osobowych.

 

3. Manipura informuje, iż w trakcie korzystania ze strony internetowej www.manipura.com.pl w komputerze Odwiedzających zapisywane są krótkie informacje tekstowe tzw. pliki cookies. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.manipura.com.pl. Zawartość plików cookies nie pozwala jednak na identyfikację Odwiedzających. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane i/lub przechowywane dane osobowe.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

2. Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z upoważnieniem podmiotu obsługującego realizację

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl